ปี2563

การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ (แผนกเครื่องมือตรวจอากาศ)

การใช้งานสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (แผนกตรวจอากาศ)

การวิเคราะห์ตัวการและสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)(ศขอ.กขอ.คปอ)

ระบบแสดงผลภูมิอากาศประเทศไทยและประเทศรอบบ้าน เพื่อการปฏิบัติการทางอากาศ (แผนกภูมิอากาศ)