• 05:00
 • 18:00
 • โปรดเลือกระดับของลม
 • ๒,๐๐๐ ฟุต
 • ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ ฟุต
 • ๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ ฟุต
 • ๕,๐๐๐ ฟุต
 • ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ฟุต
 • ๗,๐๐๐ ฟุต
 • โปรดเลือกภูมิภาค
 • เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เหนือ
 • ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลาง
 • ใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
 • สนามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...