ปี2561

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธการ ทอ.999(ศขอ.)

คู่มือขั้นตอนการอัพเดท(SpaceWeather)(ผภอ.)

การพัฒนาคู่มือการตรวจอากาศอิเล็กทรอนิกส(ผตอ.)

การตรวจสอบและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ(เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม)(ผคอ.)